عضو هیات موسس انجمن روانشناسی ایران
عضو هیات موسس بورد تخصصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
عضو انجمن روانشناسان آمریکا
عضو انجمن درمانهاى اینتگریتیو
عضو انجمن بین المللى درمانهاى شناختى و رفتارى